RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.

Disclaimer

Voor dit product is een prospectus beschikbaar op ingmarkets.be/nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is, namelijk 7 op een schaal van 7.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website (de “Website”) van ING Bank N.V. (tezamen met ING Groep N.V. en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen te noemen: “ING”).

Door gebruik te maken van de Website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden die gelden voor gebruik van de Website.

De Website wordt aangeboden als service voor particuliere beleggers en dient enkel te worden gebruikt voor privédoeleinden. Toegang tot of gebruik van informatie op de Website door een gebruiker creëert op geen enkele wijze een contractuele relatie tussen ING en de gebruiker of een verplichting of verantwoordelijkheid van ING ten opzichte van de gebruiker van de Website. Binnen ING is ING Financial Markets (waartoe ook de ING Sprinterdesk behoort) verantwoordelijk voor de uitgifte van onder andere gestructureerde producten zoals ING Sprinters.

Inhoud van de website en aansprakelijkheid

De informatie en prospectussen op de Website dienen niet te worden opgevat als aanbod of uitnodiging om enige hier vermelde effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen, en zijn evenmin bedoeld om te worden gedistribueerd of gebruikt door enige personen in enig land, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar de hier vermelde effecten niet gerechtigd zijn of voor distributie geregistreerd staan of waarin de verspreiding van informatie over de effecten verboden is.

De effecten zijn niet zonder meer geschikt voor alle beleggers en het aanbieden ervan is mogelijk niet toegestaan onder de plaatselijke wet- of regelgeving. Een aanbod van effecten vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing effecten te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. De Website houdt geen rekening met individuele beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of enige andere bijzondere behoefte of omstandigheid van individuele gebruikers. Daarnaast kan het kopen van de op de Website vermelde effecten een risico met zich meebrengen. Beleggers dienen de risico's van de vermelde effecten grondig te overwegen alvorens tot koop of verkoop van een effect. Beleggers dienen advies in te winnen bij hun eigen onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot belegging en dienen zich te vergewissen van de plaatselijke wetgeving inzake beleggingen. Geen van de effecten staat geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act 1933. De hier opgenomen gegevens over deze effecten vormen geen aanbod voor verkoop en zijn niet bedoeld ter verkoop in de VS of op de grondgebieden of protectoraten die onder de jurisdictie van de VS vallen, noch aan inwoners, burgers of ingezetenen van één van die gebieden. Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u geen “US person” (als gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act 1933) bent.

Winst, verlies en hefboomproducten

De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Informatie over de prestatie van een effect of de onderliggende financiële waarde heeft altijd betrekking op het verleden. De waarden en prijzen zoals weergegeven op de Website hoeven niet noodzakelijkerwijze de actuele waarde of prijs te reflecteren op de markt, waarop de gebruiker mogelijk voornemens is om een bepaald effect te kopen of te verkopen. Daarnaast kunnen prijzen voor transacties met een bepaalde omvang afwijken van de waarde of prijzen zoals weergegeven op de Website of de actuele prijzen op de relevante markt. Sommige effecten op deze website kunnen gebruikmaken van leverage-mogelijkheden, waardoor fluctuaties in de prijs of waarde van het effect extremer kunnen zijn dan de koers- of prijsontwikkeling van de onderliggende financiële waarde.

ING geeft geen enkele garantie met betrekking tot onder meer de geschiktheid van een bepaald effect voor een belegger, de financiële, boekhoudkundige of fiscale gevolgen van een belegging in de effecten weergegeven op de Website of de toekomstige prestatie en prijs- en koersontwikkeling van de effecten en/of een van de onderliggende financiële waarde.

Informatie

De inhoud van de Website gaat uit van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Deze informatiebronnen zijn met de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid door ING gekozen. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid actualiteit, of de kwaliteit en beschikbaarheid op enig moment van enige informatie op de Website. Meningen, verklaringen, voorstellingen en verwachtingen die worden weergegeven op de Website, hoeven niet noodzakelijkerwijze overeen te stemmen met de zienswijze van ING. ING, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen die op de Website worden gedaan. De informatie op de Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING is niet verplicht om informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld te actualiseren of actueel te houden.

ING kan van tijd tot tijd, voor hedging of om andere redenen, effecten aankopen of verkopen, evenals grondstoffen, termijncontracten, opties of andere financiële instrumenten of posities aanhouden (lang of kort) met betrekking tot de effecten, die ofwel identiek zijn ofwel gerelateerd zijn aan de effecten die op deze Website worden gepresenteerd. Dit kan van invloed zijn op de waarde of prijs van de gepresenteerde effecten. ING kan van tijd tot tijd beschikken over niet-publieke informatie met betrekking tot enig effect of onderliggende financiële waarde, welke niet zal worden openbaar gemaakt aan of ten behoeve van beleggers. Dergelijke informatie kan van invloed zijn op de waarde of prijs van de gepresenteerde effecten.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. ING heeft geen relatie met deze externe websites of haar beheerders. ING is niet betrokken bij en heeft geen invloed op de informatie die op dergelijke externe website wordt weergegeven.

Het aanbieden van de hyperlink door ING houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van ING van deze websites, hun eigenaren of de beheerders. ING heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd. Bijgevolg accepteert ING geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en de aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. ING zal dergelijke koppelingen onmiddellijk verwijderen indien het geïnformeerd wordt over eventuele overtredingen.ING is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.

De gebruiker accepteert alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de Website en de externe websites waarnaar een hyperlink wordt aangeboden. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zal ING aansprakelijk zijn voor enige direct of indirecte schade, gevolgschade of verlies van winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken en/of eventuele andere websites die aan deze Website gekoppeld zijn. ING zal evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade, inclusief, maar niet beperkt tot, het vertrouwen dat een bezoeker stelt in de informatie die via de Website wordt aangeboden; of die het resultaat is van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, het wissen van bestanden, virussen, fouten, defecten of eventuele functionele tekortkomingen, communicatiestoornissen, diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang.

Algemeen

ING, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie alsmede voor eventuele typografische onjuistheden of technische onnauwkeurigheden.

Alle op de Website afgebeelde gegevens met betrekking tot ING, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij ING en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de Website. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van de Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ING.

Waar op de Website wordt verwezen naar een onderliggende waarde van een beleggingsproduct -bijvoorbeeld een bepaald aandeel, grondstof of index- is dat derhalve niet bedoeld om enige relatie tussen ING en de betreffende onderneming of beheerder van een index aan te geven.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing en all geschillen verband houdende met het gebruik van deze Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Index Disclaimer

De Sprinter Certificaten worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de Index of de Index Sponsor. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de Index en de Index Sponsor is niet verplicht om iemand op een fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aangaan van risico's in verband met de Sprinter Certificaten. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten door de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of het onderhoud van de Index. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent heeft enige verwantschap met of controle over de Index of de Index Sponsor of enige controle over de berekening, de samenstelling of de verspreiding van de Index. Hoewel de Issuer en de Calculation Agent informatie over de index verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, die zij als betrouwbaar beschouwen, wordt de juistheid van deze informatie niet apart door de Issuer of de Calculation Agent geverifieerd. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent geeft enige verklaring, garantie of belofte (noch expliciet noch impliciet) en geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie over de Index.